نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد.اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد.به علاوه اساسنامه مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی،مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد.
اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت را محدود کند،ولی این امر فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل خواهد بود.اساسنامه نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد؛زیرا به تصریح قانون هر گونه تغییر در سرمایه شرکت،منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.می توان در اساسنامه تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.برای این منظور در اساسنامه قید می گردد"تابعیت شرکت ایرانی است".به موجب قانون،هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است.


به موجب ماده 8 لایحه اصلاح قانون تجارت،اساسنامه شرکت با ملحوظ داشتن سهامی عام یا سهامی خاص بودن آن باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1.نام شرکت
2.موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3.مدت شرکت
4.مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5.مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
6.تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7.تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8.نحوه انتقال سهام با نام
9.طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10.در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
11.شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12.مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13.مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14.طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15.تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16.تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
17.تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18.تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
19.تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20.نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21.نحوه تغییر اساسنامه
شرح  مندرجات اساسنامه:
نام شرکت
هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.پس از ثبت نام شرکت،قانون شرکت را به این نام،به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد.برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا،مرجع ثبت شرکت ها باید از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری نماید.همان طور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،در شرکت های سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت"شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات مذبور عمل نشود و اسم شرکت بدون قید"سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.
موضوع شرکت
موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز،در اساسنامه ذکر شود.کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار،بی پرده و روشن و منجز به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است.بر این مبنا،منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد،این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد،لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی،نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.
صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور کشور نیز لازم و موثر است.زیرا اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند.یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند،در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول کارت صاحبان سهام می باشند.
مدت شرکت
مدت شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ 5 یا 15 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نامحدودی باشد.در صورت اخیر،باید مدت در اساسنامه ذکر گردد،در صورتی که برای مدت معین باشد و یا اینکه مدت شرکت را تقلیل دهد(ماده 83 اصلاحی)،ماده 83 اصلاحی هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مشخص است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا آنکه آن را تقلیل دهد.
مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت،محلی است که امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است و اداره شرکت در آن قرار دارد.معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان،در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند.بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که"اقامتگاه شخصی حقوقی،محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"،باید گفت که مرکز اصلی شرکت،اقامتگاه او نیز محسوب می شود.از این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها،اخطاریه ها،اظهارنامه ها و اوراق رسمی،به عنوان اقامتگاه،به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود اهمیت دارد.
از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی"هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"،بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت سهامی قید کرد.
شعبه یا شعب شرکت
شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت،اعلام شود تا پس از ثبت،برای اطلاع عموم آگهی گردد.ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء جهت ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.
مواد 35 تا 38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است،نقل می شود:"دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است،باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت،مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی،تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقاله می شود.در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج،اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود،اقامه نمایند.اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد،دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج،باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است،اقامه شود.مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد،که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می گردد.در موقع تاسیس،همان طور که در مطالب پیشین گفته شد سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق،اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد،وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه،موجب درخواست انحلال منتفی گردد،یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود.لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آن خواهد بود.سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است.افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود،سرمایه شرکت را افزایش دهد.
کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود.توضیح این که اگر بر اثر زیان های وارده ،حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد،باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود،هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
مجمع عمومی فوق العاده،می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند.مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه،به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)کمتر نشود.
کاهش سرمایه به یکی از دو طرق ذیل امکان پذیر است:
1-کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شرکا به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
2-کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد شود.
باید توجه داشت که برابر ماده 198 خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است؛زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.
سهام
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را سهم می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین ،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است.اما در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.


تبدیل سهام
شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بی نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل کند.


تبدیل سهام بی نام به سهام بانام:
در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.


تبدیل سهام بانام به سهام بی نام:
برای تبدیل سهام با نام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت ها را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
نحوه ی عملی به ثبت رساندن شرکت های تجارتی و غیر تجارتی و بیان تشریفات خاص قانونی آن ها را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید...:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی
-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی


مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات ؛هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه ، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.
هر شرکت پس از تاًسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید ، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاَ باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.
بر اساس  ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1)شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2) شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4)اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5)شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.
اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

-اخذ  کد اقتصادی
برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی  رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.
هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)
ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

-اخذ دفاتر پلمپ شده
بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند(مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.
با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه،کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند.از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباَ متروک و منسوخ شده است.
قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.
البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی  یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است.همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.
لذا،بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند.زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاَ تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.


تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.
موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری
1.دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
2.تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
3.تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4.فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5.اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه
تذکرات:
1.حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
2.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
3.طبق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
5.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
روش و مراحل ثبت

1-تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
2-تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
4- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir
5.تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
نام های انتخاب شده بایستی:
اولاَ:با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
ثانیاَ:سابقه ثبت نداشته باشد.
ثالثاَ:از نام های خارجی نباشد.
مسئول مربوطه پس از یررسی،با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.
6.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.
7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
8.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
9- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی(اصالتاَ یا وکالتاَ)در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه،صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهرکرده است به متقاضی تسلیم می شود.
10- درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

    سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
    پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
    یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
    فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
    فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
    چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد:

    سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تكمیل و امضا نمایید.
    هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) كه تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارایی و دفتر كپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوكپی فاكس و امثالهم وجود دفتر كپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.

برای اخذ كارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وكل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگی ١٠٠ برگی ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

    در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
    در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات در شركت ضروری می باشد.
    حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذكور در شعب بانك ملی معین اقدام ورسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارك ارائه گردد.
    در صورتی كه امور توسط وكیل انجام می پذیرد ارائه وكالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.

پس از تهیه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.
در این مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نكات زیر جهت دریافت كارت بازرگانی الزامی است:

    امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
    امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
    پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ریال به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
    ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت

پس از تكمیل مدارك بالا وتسلیم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می كنید.

    ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسلیمی از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریكا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضای معرفی نامه به اداره سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را می نمایید.
    سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.
    فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شركت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.
    از میان فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد.
    ·         (فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.
    در مورد كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
    مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

 

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:

    فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
    اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت
    اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی
    اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه
    مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .
    اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص
    چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات
    اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی
    اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن

10.  و به همراه مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ریال وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

 

مدارك مورد نیاز جهت ابطال كارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی )

    تقاضای شركت در ٢ نسخه
    گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
    اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
    صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت
    تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
    اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

1 -در خواست صدور کارت بازرگانی در فرم سر برگ دار شرکت
2- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد ( با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) و اصل و كپی گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها در محل ثبت شرکت
در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود:

ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام:

ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

3-دو سری کپی از اساسنامه شرکت
4- اصل و كپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل كه از زمان صدور آن 3 ماه بیشتر نگذشته باشد.
5- دریافت و تكمیل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضویت اتاق ( تایپ کامل فارسی و لاتی )
ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ كامل فارسی )

ج) دو برگ تعهد نامه اتاق ایران و اتاق اراک

6- اصل و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل ( کپی از هر سه صفحه الزامی می باشد )
7- اصل و كپی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگانی.
8-دو برگ روزنامه رسمی یا كپی آن در مورد تاسیس و كلیه تغییرات شركت تا این تاریخ ، موضوع فعالیت شركت باید صادرات و واردات باشد.
9- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
10- پنج قطعه عكس 4×6 مدیرعامل ( جدید ، تمام رخ ، ساده )
11- اصل كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری كپی از پشت و روی آن .
12- داشتن حداقل سن 23 سال تمام . داشتن حداقل مدرك دیپلم متوسطه.
13-اصل و كپی گواهی بانك مبنی بر تائید حساب جاری در استان مرکزی و تائید حسن اعتبار بانكی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضای رئیس شعبه
14-اصل و كپی فرم ( د ) كه امضای مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی تائید گردیده باشد. ( گواهی امضاء توسط محضر ).
15- اصل سند مالكیت ششدانگ به آدرس دفتر مركزی جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری كپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار .
– در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل كار دو سری كپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر كار تنظیم شده باشد.
– برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.
16-اشخاص غیر ایرانی متقاضی كارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثنای بندهای 6و7و9 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپی پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك می باشند.
تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند كارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذكر 2: هر شخص بیش از یك كارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارك و تحویل كارت الزامی است.
تذكر 4 : برای هر واحد ملكی فقط یك كارت بازرگانی صادر می گردد .
تذكر 5 : حضور مدیرعامل یا نماینده در كلاس آموزش بازرگانی الزامی است:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

افرادی که زمینه فعالیت آنها فعالیت های ساختمانی و پیمانکاری می باشد ، برای ثبت شرکت باید به ثبت شرکت ساختمانی بپردازند. یعنی موضوع فعالیت شرکت ، فعالیت ها و خدمات ساختمانی بیان شود. شرکا پس از تصمیم به ثبت شرکت ساختمانی ، باید در مورد نوع شرکت خود تصمیم بگیرند که شرکت خود را با مسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت کنند . که شرایط  هر کدام از این نوع از شرکت ها در زیر بیان شده است .

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود چیست ؟

    حداقل 2 نفر عضو برای تشکیل شرکت لازم است
    میزان حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت
    پرداخت یا متعهد شدن همه ی شرکا برای پرداخت سرمایه اولیه شرکت
    20 الی 25 روز کاری زمان برای انجام پروسه های اداری ثبت شرکت ساختمانی لازم است

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص چیست ؟

    حداقل 3 نفر عضو برای اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس برای تشکیل شرکت لازم می باشد . (بازرسین نباید از اعضای شرکت باشند و همچنین با اعضا نسبت فامیلی داشته باشند . )
    حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت لازم است
    میزان 35 % سرمایه اولیه شرکت باید دو هفته در بانک بلوکه شود
    20 الی 25 روز کاری زمان برای انجام پروسه های اداری ثبت شرکت ساختمانی لازم است

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی چیست ؟

    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای شرکت ( برای اعضای حقوقی شرکت کپی آگهی تاسیس لازم است )
    دریافت اصل مدرک گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه توسط همه ی اعضای شرکت
    اخذ مجوز های لازم در صورت مجوزی بودن موضوع
    دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین
    دو نسخه شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه شرکت که به امضای همه ی شرکا رسیده باشد .
    تنظیم وکالتنامه و امضای آن برای انجام امور توسط ثبت شرکت ها

 

مراحل ثبت شرکت ساختمانی به چه صورت است ؟

    تکمیل مدارک لازم و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت شرکت
    تعیین نام اولیه شرکت ( با مشورت کارشناسان ثبت شرکت صورت می گیرد )، تعیین موضوع و میزان سرمایه شرکت ، اعضای هیئت مدیره ، سمت و میزان سهم الشرکه و اعلام همه ی این موارد به کارشنایان ثبت شرکت
    ثبت اولیه درخواست ثبت شرکت توسط کارشناسان ثبت شرکت
    تکمیل مراحل ثبت شرکت ساختمانی و تکمیل پرونده
    انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام شرکت
    ارجاع به کارشناس
    اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
    در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت شرکتها
    ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه شرکت ساختمانی برای موکل جهت امضا
    انجام واریزی حق الدرج:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های که هدف و نوع فعالیت آنها ، خرید و فروش، توزیع ، واردات و صادرات اجناس مجاز بازرگانی و یا برگزاری نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. شرکت های بازرگانی محسوب می شود. همه ی تجار و بازرگانان شرکت های خود را تحت عنوان ثبت شرکت بازرگانی به ثبت می رسانند و البته در این نوع شرکت ها باید موضوع شرکت بازرگانی انتخاب و درج شود سپس با توجه هدف ، تعداد اعضا و …. باید نوع شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص انتخاب شود .

بعد از ثبت شرکت بازرگانی باید ابتدا به اخذ پلمپ دفاتر و کد اقتصادی پرداخت و سپس کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی اخذ شود . و پس از آن در سامانه اتاق بازرگانی اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه شرکت ثبت شود.

 

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

1- حداقل 2 نفر عضو و شریک( که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد .

2- میزان حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت بازرگانی

3- پرداخت یا متعهد شدن همه ی شرکا برای پرداخت سرمایه اولیه شرکت

4- مدیر عامل شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد .

5- سن مدیر عامل شرکت نباید کمتر از 23 سال باشد .

6- 20 الی 25 روز کاری زمان برای ثبت شرکت بازرگانی لازم است .

 

ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص

1- حداقل 3 نفر عضو و شریک برای اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس (که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد . ( بازرسین نباید به هیچ عنوان از اعضای شرکت باشند و نسبت فامیلی با اعضا داشته باشند )

2- حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است .

3- میزان 35 درصد سرمایه اولیه شرکت باید نقدا در یک حساب بانکی به نام شرکت به مدت دو هفته بلوکه شود .

4- مدیر عامل شرکت بازرگانی سهامی خاص باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد .

5- سن مدیر عامل شرکت نباید کمتر از 23 سال باشد .

6- 20 الی 25 روز کاری برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص لازم زمان لازم است .

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت بازرگانی چیست ؟

1- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا ( برای اعضای حقوقی شرکت کپی آخرین آگهی تاسیس شرکت لازم است ) .

2- اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای همه ی اعضای شرکت بازرگانی

3- اخذ مجوز های مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع

4- امضای اقرارنامه توسط همه ی اعضای شرکت بازرگانی

5- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین

6- دو نسخه شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه شرکت که به امضای همه ی اعضای شرکت رسیده باشد .

7- تنظیم وکالتنامه و امضای آن برای انجام امور توسط موسسات ثبت شرکت:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

این روز ها ثبت شرکت بین المللی و ثبت شرکت در کشور های دیگر در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و تجار و بازرگانان عزیز کشورمان به خاطر تحریم ها تمایل دارند در کشور های دیگر به خصوص کشور های همسایه به ثبت شرکت بپردازند تا از این طریق بتوانند تحریم ها را دور بزنند. این روزها تغاضای ثبت شرکت در ارمنستان در بین بازرگانان و تجار عزیز کشورمان زیاد دیده می شود.کشور ارمنستان در همسایگی شمال کشورمان قرار دارد .

 

مزایای ثبت شرکت در ارمنستان

    به دلیل تردد زمینی یا هوایی ( تردد بسیار آسان و راحت به این کشور )
    دور زدن آسان تحریم ها
    اخذ اقامت دائم برای خود و خانواده ( هزینه زندگی در ارمنستان بسیار ارزان تر از ایران است )
    تسهیل در اخذ ویزای آمریکا و کانادا
    افتتاح حساب بانکی بین المللی

مدارک لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان

    اسکن یا کپی پاسپورت همه ی اعضای شرکت
    معرفی همه ی اعضای شرکت به همراه تعیین میزان سهام هر فرد ( در ارمنستان امکان ثبت شرکت با یک نفر عضو نیز امکان پذیر است به شرطی شخص به عنوان مالک 100 درصد سهام شرکت معرفی شود )
    تهیه و تنظیم درخواست نامه برای ثبت شرکت در ارمنستان
    معرفی و تعیین حداقل سه نام جهت نام شرکت
    تعیین موضوع فعالیت شرکت
    تهیه و تنظیم صورتجلسه سهامداران و تکمیل و امضای آن توسط همه ی اعضای شرکت
    معرفی مشخصات تماس آدرس ، تلفن ، ایمیل اعضاء شرکت در ایران
:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

یکی از تغییراتی که در شرکت های سهامی ثبت شده می تواند صورت بگیرد ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی می باشد. در واقع از آنجایی که سهام در این شرکت ها وثیقه طلب طلبکاران می باشد و هیچ ربطی به شخصیت سهامداران و شرکا ندارد قابل انتقال به افراد دیگر می باشد . وسهامداران  می توانند  با  فروش و واگذاری سهام خود ، از شرکت خارج شوند.

در شرکت های سهامی خاص افراد واگذار کننده و گیرنده سهام های با نام باید مالیات خود را به اداره مالیات پرداخت کنند. در واقع در شرکت های سهامی خاص سهام شرکت  به دو صورت می تواند باشد ، سهام با نام و سهام بی نام .

انتقال سهام با نام

برای انتقال سهام های با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت اقدام به ثبت کرد و به نام سهامدار جدید منتقل کرد. در واقع خود فرد انتقال دهنده یا وکیل قانونی او باید برگه انتقال سهام را  امضا کند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وکیل قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده سهام مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. بعد از انتقال سهام ، انتقال دهنده و گیرنده سهام باید به اداره مالیات حضورا مراجعه کنند و مالیات خود را پرداخت نمایند .

انتقال سهام بی‎نام

سهام بی‎نام به ‎صورت سند در وجه حامل تنظیم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات به‎خصوصی ندارد. برابر ماده۳۰ ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

با بی نام کردن سهام، جهت نقل و انتقال آن نیازی به حضور در دارایی نمی باشد و از درد سرهای گرفتن گواهی مالیات کاسته می شود .

سهام غیرقابل انتقال

مدیران شرکت باید حتما تعداد سهامی که در اساسنامه تعیین شده را دارا باشند و حق ندارند تعداد سهام آنها کمتر از آن تعداد معین شده باشد بنابراین مدیران وقتی می توانند سهام خود را منتقل کنند که مازاد بر تعداد مشخص شده سهام داشته باشند و حداکثر همان تعداد مازاد سهام را می توانند انتقال دهند . اگر بخواهند تعداد بیشتری سهام را منتقل کنند که تعداد سهام باقی مانده آنها پس از انتقال کمتر از تعداد تعیین  شده باشد باید سلب سمت بشوند .

مدارک لازم جهت نقل و انتقال شرکت های سهامی خاص

    کپی برابر اصل شناسنامه ی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
    کپی برابر اصل کارت ملی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
    کپی آگهی تاسیس شرکت
    کپی روزنامه رسمی شرکت
    کپی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود تغییرات شرکت:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.


مرکز اصلی شرکت که در اساسنامه مشخص می شود محل استقرار دفتر مرکزی شرکت و محل اداره و استقرار مدیران و بازرسان و نیز محل تشکیل اجلاس مجامع عمومی است.به عبارت دیگر اقامتگاه قانونی شرکت،آدرس رسمی و محل دریافت ابلاغ ها و اسناد رسمی بعنوان مرکز اصلی شرکت محسوب می شود.در مواد 35 تا  38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است نقل می شود:"دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت،مادام که شرکت باقی است ودر صورت برچیدگی،تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج،اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه معامله در آن واقع است اقامه شود.مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه داخلی در شرکت های سهامی عبارتست از:
1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ضروری است.
2-ارائه لیست حاضرین در مجمع
3-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی-چنانچه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند-
4-ارائه اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
5-ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم
-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه موسسه
بسمه تعالی
نام موسسه:..........................
شماره ثبت  موسسه.................
سرمایه ثبت شده موسسه.........................
شناسه ملی..........................................
مجمع عمومی فوق العاده موسسه.......................ثبت شده به شماره......................مورخ......................با حضور اکثریت/کلیه شرکا در محل قانونی موسسه تشکیل شد.
1-خانم/آقای.........................دارای مبلغ.....................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای......................دارای مبلغ......................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای مبلغ..........................ریال سهم الشرکه
دستور جلسه:تاسیس شعبه در شهرستان.....................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان..........................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان...............مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.
خانم/آقای..........................به شماره ملی.......................فرزند..........................متولد ............شماره شناسنامه.........................
بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از.....................خیابان....................کوچه.......................پلاک..............کد پستی..........................
به خانم/آقای................................(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی موسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء:
چند نکته قابل ذکر است:
-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیات رئیسه ذیل مجمع ضروری است.
-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی پس از امضاء اشخاص ذی صلاح در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق اداره پست ارسال گردد.
-چنانچه مجمع مزبور دو نوبتی باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی است.

-نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود
بسمه تعالی
نام شرکت.....................شماره ثبت........................و شناسه ملی...............سرمایه ثبت شده...............ریال در تاریخ..............ساعت....................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور..................کلیه شرکا/اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تاسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا
میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای......................دارای.................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای.....................دارای..................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای..................ریال سهم الشرکه
ضرورت تاسیس شعبه در شهرستان ....................مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقررضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای............................امضاء
2-خانم/آقای...........................امضاء
3-خانم/آقای...........................امضاء
همان طور که گفتیم،شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند.بدین منظور،متقاضی می بایست یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و اساسنامه و تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه را جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آن جا تاسیس می شود به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید و پس از گذشت زمان مقرر جهت انجام سایر تشریفات به اداره ثبت شهرستان مربوطه مراجعه کند. بعد از پذیرش مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده  و مشخصات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود.
:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()